Дорогі шосткинці!

Від щи­ро­го ­се­р­ця ві­та­є­мо Вас із най­більш до­в­го­очі­ку­ва­ни­ми і сві­т­ли­ми свя­та­ми – Но­вим Ро­ком та Рі­з­д­вом Хри­с­то­вим!

Напередодні Но­во­го Ро­ку при­йн­я­то за­га­ду­ва­ти ба­жан­ня і ві­ри­ти, що во­ни обо­в’я­з­ко­во здій­с­ня­ть­ся. Від усі­єї ду­ші ба­жа­є­мо Вам і Ва­шим ро­ди­нам мі­ц­но­го здо­ро­в’я, вза­є­мо­ро­зу­мін­ня, лю­бо­ві, ві­р­них дру­зів, впе­в­не­но­с­ті у май­бу­т­ньо­му та сі­мей­но­го за­ти­ш­ку. Не­хай 2018 рік ви­пра­в­дає Ва­ші на­дії, при­не­се мир, до­ста­ток і до­б­ро­бут, а пре­кра­с­ні зи­мо­ві свя­та – ві­с­ни­ки оно­в­лен­ня, мрій і спо­ді­вань, на­по­в­нять Ва­ші до­мі­в­ки ра­ді­с­тю, га­р­мо­ні­єю та Бо­жим бла­го­сло­вен­ням.

Ди­ре­к­тор КП «ШКЗ «І­м­пульс» Є.­Д­.­Че­р­нов,

го­ло­ва проф­спі­л­ко­вої ор­га­ні­за­ції Н.П.А­ле­к­са­н­д­ро­ва,

го­ло­ва ве­те­ран­сь­кої ор­га­ні­за­ції під­при­єм­с­т­ва В.С.Фе­до­ре­н­ко.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.